C:\Users\cemal\Desktop\cemalzehir.JPG

 

Prof.Dr.Cemal Zehir

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

                                                                

Adı Soyadı                : CEMAL ZEHİR

Doğum Tarihi            : 4 Haziran 1970   

Unvanı                       :Prof. Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Marmara Üniversitesi

1993

Y.Lisans   1.

 

Y. Lisans  2.

Ortadoğu Ülkeleri İktisadı

 

İşletme ABD

Marmara Üniversitesi

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

1995

1997

Doktora

İşletme ABD

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2000

Yurtdışı Eğitim

Doktora Sonrası Akademik Araştırma (Burslu) ve

Business English Kursu

Basil Paterson College, Edinburgh University

2005

Doçentlik

Yönetim ve Organizasyon

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2007

Profesor

Yönetim ve Organizasyon

Yildiz Teknik Üniversitesi

2013

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı :

İşletmelerde İnsan Kaynakları Fonksiyonu Olarak Ücret Ve Maaş Yönetimi Ve Bir Uygulama, Prof.Dr.Oya ERDİL ,1997

 

Türkiye Ve Çevresindeki Sınır aşan Su Meseleleri Ve Türk Ekonomisindeki Beklenen Yeri, Marmara Üniversitesi, 1995,Yrd.Doç.Dr.Kamil USLU

 

Doktora Tezi Başlığı  

İşletmelerde Örgütsel Küçülme Stratejisi  (Downsizing) Ve Türkiye’de  Örgütsel Küçülme Uygulamaları, . Prof. Dr. Oya ERDİL,2000

Akademik Unvanlar ve Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yılı

Ar. Gör.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

1994-2001

Yrd. Doç. Dr. 

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2001-2007

Doç.Dr.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2007-

Prof.Dr.

Yildiz Teknik Üniversitesi

2013

 

Görevlendirme ile Ders Verilen Kurumlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yılı

Doç .Dr. 

Kadir Has Üniversitesi

2003-2012

Doç.Dr. 

Beykent  Üniversitesi

2004-

Doç.Dr.

Doğuş Üniversitesi

2002-2004

Doç.Dr. 

Bahçeşehir Üniversitesi

2010-

Doç.Dr.

Fatih Üniversitesi

2008-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri   :

1.                    Uygun, Atay, Demiryollarının Stratejik Önemi ve Model Ülke Türkiye'nin İncelenmesi(Stratejic importance of the railways and studying model country of Turkey), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2001

2.                    Musayev, R., Azerbaycanda Sosyalist Ekonomik Sistemden Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde İşletmelerin Yeniden Yapılanması Ve Tekstil Sektörü İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi, (The Restruction of administrations in Azerbaijan under the transition period form socialist economic system to open market system and proposition of a model for textile companies),Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2001.

3.                    Koç, Zekai, Silahlı Kuvvetlerde Ar - Ge  Yapan Proje Takımlarının Etkinliği Üzerine Bir Araştırma Ve Liderliğin Ilımlaştırıcı Etkisi(A Research on the efficiency of R and D project teams working in defence industry and the effects of leadership), Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze 2003

4.                    Taş,Hatice,Türk Kamu Bankalarında Örgütsel Küçülme Uygulamalarının Çalışanlar Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Saha Araştırması(A Search deal with effects on workers of downsizing practices in Turkish public banks), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003

5.                    Gündoğdu,Basri,İşletmelerde Yönetsel Bir Araç Olarak Benchmarking Ve İşletmelerde Benchmarking Araştırmaları (A Survey in Benchmarking and change management), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze ,2003

6.                    Aydıngülü, Mehmet ,Örgüt Kültürü Ve Toplam Kalite Arasındaki Etkileşimin  Liderlik Yoluyla Değişimi (The Change of relationship between total quality management and organizational culture by leadership), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003

7.                    Döner , Alper Döner , Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi (Total quality managemet in small to medium sized businesses and an area research), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003

8.                  Nazlı ,Sağlam, Kriz Yönetimi ve Şubat 2001 Krizinin KOBİ' ler Üzerindeki Etkileri [Crisis management and the effect of 2001 February crisis on organization], Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003

9.                  Elçi ,Mehmet Emin, Etik iklimin, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayılma niyeti ile olan ilişkisi  [Ethical climate`s relationship to job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention] , Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003

10.                Acar, A.Zafer, Büyüyen İşletmelerde Örgütsel Yeteneklerin İşletme Performansına Etkileri(Organizational capabilities of the firms, sustaining growth strategies and its consequences), , Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004

11.              Burçin, Kerem Göktaş, İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri Uygulamaları Ve Şirket Performansı İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi, 2004

12.                Erkut Altındağ,İşletmelerde Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Performans Ölçümünün Rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi, 2004

13.              Özşahin, Mehtap, Stratejik Karar Verme Hızını Etkileyen Faktörler ve Stratejik Karar Verme Hızı - Firma Performansı ilişkisi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

14.              Aydın , Erkan ,Küreselleşme – Kalkınma İlişkisi(Relationship of globalization and development), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2006

15.              Kır, Erkut,Yazılım Sektöründe Proje Yönetimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi, 2007

16.              Donbaloğlu, Bülent, Balkan Savaşlarından Kurtuluş Savaşına Türk Deniz Stratejisi (Turkish naval strategy from Balkan Wars to Independence War), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2007

17.              Celep, Ali,.Bilişim Teknolojileri Yatırımlarının Şirket Performansına Etkisi(The affects of IT investments on firm performance), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2008

18.    Güngör ,Jülide Filiz,Toplam kalite yönetimi ilkeleri ve hastane performansına ilişkisi üzerine bir araştırma,(A study on the quality management principles and the relation between the performance of the medical enterprises and quality management, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi, 2008

19.    Büşra Bildik, Liderlik Tarzları, Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi(The relationship between the leadership styles, organizational silence and organizational commitment), Sosyal Bilimler Enstitüsü , Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,2009

20.    Başar,Doğan,Çalışanların şirket politikası, liderlik davranışları ve etik iklimi algılamaları ile iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler  (The relationship among corporation policy, charismatic leadership, ethical climate, job satisfaction and organizational commitment), Sosyal Bilimler Enstitüsü , Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,2009

21.    Doğru, Mustafa, Yerel yönetimlerde stratejik yönetim ve stratejik planlarla alan araştırması  [Strategic planning and strategic management in municipal goverment: A case study], Sosyal Bilimler Enstitüsü,    Beykent Üniversitesi 2009

22.    Özcan ,Cenk , Stratejik yönetim açısından şirket birleşmeleri  [Strategic management in terms of mergers] , Sosyal Bilimler Enstitüsü,         Beykent Üniversitesi 2009

23.    Özgenel, Nurhan,İşletmelerde girişim odaklılık müşteri odaklılık ve firma performansına etkisi (The effect of being entrepreneurial and customer-focused on the performance of a company), Sosyal Bilimler Enstitüsü,    Beykent Üniversitesi 2009

24.    Öztürk, Hasan Fehmi,Okul yöneticilerinde örgütsel ahlaki iklim (örgütsel etik), örgütsel vatandaşlık ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Şişli ilçesi örneği  [The relation between organizational ethical climate (organizational ethics), organizational citizenship and organizational commitment in school management: Samples in the district of Şişli] , Sosyal Bilimler Enstitüsü,Beykent Üniversitesi 2009

25.    Şen, Deniz Hakan, İlaç sektöründeki işletmelerde toplam kalite yönetimi ilkeleri uygulamaları şirket performansı ilişkisi ve saha çalışması  [Principles of total quality management applications, its relationship to company performance and field work in pharmaceutical industry establisments), Sosyal Bilimler Enstitüsü,Beykent Üniversitesi 2009

26.     Alan, Nuray,     Özel ve devlet hastanelerinde hasta memnuniyeti  [Patient satisfaction in private hospitals and public hospitals],Sosyal Bilimler Enstitüsü,Beykent Üniversitesi 2009

27.    Karayalçın ,Engin,Bankacılık sektöründe örgüt kültürü,liderlik ve fırma (şübe) performansı ilişkisi,(The relationship among organization culture ,leadership and company (burch) performance in banking sector), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi, 2009

28.    Öyke, Cihan Çin Silahlı kuvvetleri'nin incelenmesi  [The study of Chinese Military Forces], Sosyal Bilimler Enstitüsü , Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,2010

29.     Akgün,Funda,Stratejik insan kaynakları uygulamalarının, girişimci odaklılık ve öğrenme odaklılık ile firma performansına etkisi  [Effects of strategic human resources implications on entrepreneurship focus and learning focus together with firm performance] Sosyal Bilimler Enstitüsü , Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,2010

30.    Çınaroğlu, Çiğdem Öztürk, Aile şirketlerinde stratejik insan kaynakları yönetimi ve firma performansına olan etkisi  [Strategic human resource management in family-owned companies and its effect on firm performance] , Sosyal Bilimler Enstitüsü , Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,2011

31.    Erdoğan, Ebru,Etkili liderlik, örgütsel sessizlik ve performans ilişkisi  [The relationship between effective leadership, organizational silence and performance] Sosyal Bilimler Enstitüsü , Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,2011

32.    Okyay, Mehmet Cem, Türkiye ve Ortadoğu'da güncel gelişmeler ışığında su sorunu  [Water problem in the light of recent developments in Turkey and the Middle East] Sosyal Bilimler Enstitüsü , Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,2012

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

1.        Eren M.Süle, Şirket Girişimciliğine Etki Eden Faktörler ve Şirket Girişimciliği İle Şirket Performansı İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması(A field research on the factors effecting corporate entrepreneurship and the relationship between corporate entrepreneurship and business performance), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2006

2.        Acar, A.Zafer, Rekabet Avantajı Sağlamada Kaynaklara Dayalı İşletme Yeteneklerinin Rolü:Üretim İşletmelerinde Uygulamalı Bir Araştırma( The role of resource-based business capabilities to acquire competitive advantage: An emprical research on manufacturing firms), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

3.        Hacıoğlu ,Ümit,Çatışma Riskinin Hisse Senedi Performansı Üzerine Etkisi, Finans ve Bankacılık , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi, 2009

4.        Şehitoğlu, Yasin, Örgütsel Sessizlik Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Algılanan Çalışan Performansı İlişkisi(Connections between organizational silence organizational citizenship behaivor and perceptive employee performance]), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

5.        Özşahin, Mehtap,Doktora Tez Adı: Yüksek Performanslı İşletmelerde Liderlik, Rekabetçi Kültür ve Performans İlişkisi(The relationship between leadership, cultural competitiveness and firm performance in peak performing organizations), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

6.        Altındağ,Erkut,Aile İşletmelerinde Stratejik Yönelimlerin Düzeylerinin Tespiti ve Firma Performansı Üzerindeki Etkisi,( [Measuring the levels of strategic orientation in family owned firms and their effects on firm performance) , Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

7.        Sudak, Melike Kıvanç, Kişilik Tipleri, Duygusal Zeka, İş Tatmini ve Örgütsel  Vatandaşlık Davranışı İlişkisi(A research on relationship between personality types, emotional intelligence, job satisfaction and organizational citizenship behaviour), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

8.        Aksu ,Müge, Küresel Ekonomik Krizin Kobi’ler Üzerindeki Etkileri: Eskoop Sanayi Sitesi’ndeki Kobi’ler Üzerine Bir Araştırma, Finans ve Bankacılık , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi, 2012

9.        Şahin , Azize ,Marka deneyimi ve iletişiminin marka sadakatine etkisinde marka ilişki kalitesinin rolü  [The effects of brand experience and brand comminication on brand loyalty: The role of brand relationship quality]  , Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

10.    Duran ,Selman,”Kısa Vadeli Yabancı Yatırımların KOBİ Finansmanına Etkileri İMKB’de Bir Uygulama”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013

 

     

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Proje Ekibi Üyesi, GYTE Araştırma Fonu Projesi, Kobilerde Ücret Ve Maaş Araştırması, Gebze 1998

2. Proje Ekibi Üyesi, GYTE Araştırma Fonu Projesi, Türkiye’deki Büyük İşletmeler Üzerinde Ücret Ve Maaş Politika Ve Stratejileri Araştırması, Gebze 1999

3. Proje Ekibi Üyesi, GYTE Araştırma Fonu Projesi, Örgütsel Küçülme Stratejileri Ve Türkiye’de Büyük İşletmeler Üzerinde Örgütsel Küçülme (Downsizing) Araştırması Gebze 2001

İdari Görevler:

Dekan Yrd.         Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, 2003- 2007

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.        For seven years members of Editorial Advisory Board, Global Business and Finance Research Conference, London,Finance Forum,The London Hilton on Park Lane, July 12 - 15, 2006 -

2.        For last seven years members of Editorial Advisory Board,.The Global Business & Economics Research Conference, İstanbul,The Fourth Annual Economic Forum,August 9 - 12, 2006,Hyatt Regency, Istanbul, Turkey

3.        For last seven years members of Editorial Advisory Board, 2005 Economics & International Business Research Conference, Miami, December 14 - 17, 2005,Royal Palm Crowne Plaza Resort, South Beach, Miami, FL, U.S.A. 

4.        For last seven years members of Editorial Advisory Board, International Business & Management Research Conference, Hawaii, The Third Fourth Management Forum, J une 1 - 4, 2006, Hilton Hawaiian Village Beach Resort & Spa, Waikiki Beach,  Honolulu, Hawaii, USA

5.        For last seven years members of Editorial Advisory Board ,The Global Management & Information Technology Research Conference, New York, May 24 - 27, 2006,Crowne Plaza Times Square Manhattan

6.        For last seven years members of Editorial Advisory Board  and Organizing Committee Members of International Strategic Management Conference, International,

7.        5.Dünya Su Formu Türkiye Danışma Kurulu Üyeliği,2010

 

Uluslar Arası Tanınmışlık

1 Editorial Advisory Board, The Business Review, Cambridge, London,Istanbul And Hawai,( 2005-2013)

2. Editorial Advisory Board, The Journal Of American Academy Of Business, Cambridge,Volume:5 ,Number,1-2,September ,( 2005-2013)

3. Editorial Advisory Board, The Journal of American Business Review, Cambridge (JABRC),

4.  Advisory Board, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi  Editorler kurulunda bulunmaktadır.

5.  Advisory Board, International Journal of Research in Business and Social Science ( ISSN:     2147- 4478),

6.  Advisory Board International Journal of Finance & Banking Studies (ISSN: 2147-4486),

7.  Advisory Board ,International Refereed Academic Social Sciences Journal,

8. Advisory Board .Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,Cilt/Volume: 12 Yıl    /Year: 12

9. Responsible  Editor; Journal of Global Straregic Management

 

Hakemlik yaptığı dergiler:

1.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ,Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,

2.Management Decision

 

Konferanslar

 

1.International Strategic Management Conference organizasyon komitesinde, danışma ve hakem kurulunda  

2.International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management  konferanslarında danışma ve hakem kurulunda ,

3.  5.Dünya Su Formu Türkiye Danışma Kurulu Üyesi

 

Almış Olduğu Uluslararası Sertifikalar

1. Kalite Başdenetisisi (IRCA) onaylı

 

Almış Olduğu Ödüller:

 

1.Best Author Award,: Zehir, Cemal , Keskin, Halit, "A Field Research on the Effects of MIS on Organizational Restructuring"  The Journal of American Academy of Business, Cambridge,Volume:3 ,Number,1-2,September 2003.

2. Yılın Şeref Öğrencisi – Y.Lisans Derecesi, Ortadoğu Ülkeleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 1996.

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Beykent Üniversitesi, İşletme Fakülteleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde Yüksek lisan ve doktora dersleri vermekteyim.

 

ESERLER

A.     Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Social Science Citation Index (ISI)’ VE Diğer uluslararası atif İndexlerinde taranan makaleler

A1. Zehir, Cemal; Özsahin, Mehtap(2008), A field research on the relationship between strategic decision-making speed and innovation performance in the case of Turkish large-scale firms,Management Decision,Volume: 46 ,Issue:5 ,Page: 709 – 724, Social Science Citation Index (ISI) ,

A2. Sadikoglu, Esin ; Zehir, Cemal (2010) ,Investigating the effects of innovation and employee performance on the relationship between total quality management practices and firm performance: An empirical study of Turkish firms, International Journal of Production Economics, Volume:127, Issue 1. ,13-26 , Science Citation Index .A sınıfı dergidir.

A3. Acar, A.Zafer . ; Zehir, Cemal(2010), The Harmonize Effects Of Generic Strategies And Business Capabilities On Business Performance, Journal of Business Economics and Managements, Vol. 11(4), Social Science Citation Index (ISI),Not:SSCI 2011  değerlemesinde işletme alanında 4.,tüm ekonomi alanında 7.sıradaki dergidir.

A4. Şehitoğlu, Yasin, Zehir, Cemal (2010), “Türk Kamu İşletmelerinde Çalışan Performansının ,Çalışan Sessizliği ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Bağlamında İncelenmesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 43,Sayı 4 , Social Science Citation Index (ISI)

A5. Duran ,Selman ;Zehir, Cemal (2011);Analyzing the technical efficiency on the effects of foreign portfolia investment in the Financing of small and medium –sized enterprises (SMEs) in Türkey,African journal of Business Management,Vol.5(21)pp8567-855,September, Social Science Citation Index (ISI)

A6.Zehir Cemal,Altındağ Erkut,Günsel Ayşe,The Role of The Performance Measurement  Systems on Business Proses Reengineering:An Empirical Study of Turkısh Small and Medium Scaled Manufacturing Firms,South East Europen Journal of Economics and Business,November 2008,Volume:3,Number:2,

A7.Sadikoglu, Esin and Zehir, Cemal(2008), The Impact Of Contextual Factors On Total Quality Management Practices, journal of Global Strategic Management ,Wolume :2,Number:2 ,December,

A8.Zehir, Cemal; Yılmaz, Emine; Velioğlu, Harun(2008),The Impact of Information Technology Practices And Organizational Learning On Firm Innovation And Performance, journal of Global Strategic Management ,Wolume :2,Number:2 ,December,

A9. Acar ,A. Zafer ; Zehir ,Cemal (2009), Development and Validation of a Multidimensional Business    Capabilities Measurement Instrument,Journal of Transnational Management, 14:3,215 — 240 ,Online Publication Date: 01 July,

A10. Zehir, Cemal , Muceldili, Busra , Akyuz, Bulent , Celep, Ali ,( 2010 )“The Impact Of Informatıon Technology Investments On Fırm Performance In Natıonal And Multınatıonal Companıes”, Journal of Global Strategic Management | 07 | June.

A11.Altındağ, E., Zehir, C., Acar. A.Z.,( 2011) “Strategic Orientations and Their Effects on Firm Performance in Turkish Family-Owned Firms”, Eurasian Business Review, Vol.1, Spring,  p.18-36.

A12. Zehir, Cemal, Akyuz ,Bulent  and Tanriverdi ,Haluk(2012) ,A Test of the Mediating Role of Fairness Perceptions in the Relation between Servant Leadership Behavior and Job Performance ,British Journal of Arts of Sciences,Vvol:10,1,November .

A13.Şahin Azize ,Zehir Cemal, Kitapcı Hakan(2012);The effects of brand experience and service quality on repurchase intention: The role of brand relationship quality,African journal of Business Management,Vol.6(45) November,pp11190-11201,

A.14.Zehir, Cemal, and Sadikoglu, Esin(2012), Relationships among Total Quality Management Practices:An Empirical Study in Turkish Industry,International journal of Performability Engineering Vol. 8, No. 6, November, pp. 667-678.

 

 

 

A15.Zehir, C. , Keskin, H.(2003), "A Field Research on the Effects of MIS on Organizational Restructuring"  The Journal of American Academy of Business, Cambridge,Vol 3 ,Num.1-2, September.

A16.Zehir, Cemal, Savi, Fatma Zehra(2004). ,A Field Research about Applications of Organizatıonal Downsizing on Employees Working for Turkish Public Banks, The Journal of American Academy of Business, Cambridge,Volume:5 ,Number,1-2,September  A17.Zehir,Cemal,(2005). The Activation Level of Crises and the Change of Strategic Targets of Enterprises in Turkey During the Depression Era, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol. 6, Num. 1, March,.

A18.Zehir,Cemal , Acar ,A. Zafer,( 2006) Haluk Tanrıverdi, Identifying Organizational Capabilities As Predictors Of Growth And Business Performance, The Business Review, Cambridge, Vol. 6, Number 2 , December ,

A19. Zehir,Cemal, Eren M Süle(2007),Field Research on Impact of Some Organizational Factors on Coporate Enterpreneurship and Business Performance in Turkish Automotive İndustry, The Journal of American Academy of Business, Cambridge,Volume:10 ,Number,2,March . ,

A20. Zehir, Cemal , Haluk Tanrıverdi(2006), Impact of learning Organizations’ Applications and Market Dynamism on Organizations’ Innovativeness and Market  Performance, The Business Review, Cambridge, Vol. 5, Number 1 , Summer,

B.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Doçentlik sonrası:

 1.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: Social Science Citation Index (ISI) Kapsamında basılan makaleler

B1.Özşahin, Mehtap, Zehir, Cemal and Acar, Zafer (2011), Linking Leadership Style To Firm Performance: The Mediating Effect Of The Learning Orientation, 7th International Strategic Management Conference, June 30-July2, 2011, Paris-France, Science Direct,Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 24, 2011,  Pages 1546–1559, Science  Direct (Elsevier)Social Science Citation Index (ISI).

B.2.Zehir C., Ertosun G. O., Zehir S., Muceldili B., "The Effects of Leadership Styles and Organizational Culture over Firm Performance: Multi-National Companies in İstanbul" 7th International Strategic Management Conference, Paris, France June 2011, Science Direct, Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 24, 2011, Pages 1460–1474, Science  Direct (Elsevier)Social Science Citation Index (ISI).

B.3. Zehir ,Cemal ; Altindag, Erkut , Acar, A.Zafer .”;The Effects of Relationship Orientation through Innovation Orientation on Firm Performance: An Empirical Study on Turkish Family-Owned Firms”, The Proceedings of 7th International Strategic Management Conference, Paris, 30 June-2 July, 2011, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume  24, 2011,  Pages 896-908, Science  Direct (Elsevier)Social Science Citation Index (ISI).

B.4.Zehir, Cemal; Erdogan, Ebru ,” The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Performance”,The Proceedings of 7th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences,Volume 24, 2011,Pages;1389-1404, Science  Direct (Elsevier) Social Science Citation Index (ISI).

B.5.Zehir, C., Şahin, A., Kitapçı, H. and Özşahin, M. (2011), The Effects Of Brand Communication And Service Quality In Building Brand Loyalty Through Brand Trust; The Empirical Research On Global Brands, 7th International Strategic Management Conference, June 30-July2, 2011, Paris-France, Science Direct, Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 24, 2011, Pages 1218–1231, Science  Direct (Elsevier) Social Science Citation Index (ISI).

B.6. Şahin Azize ,Zehir Cemal, Kitapcı Hakan,The Effects Of Brand Experiences To Build Brand And Customer Relationship; The Empirical Research On Global Brands, , 7 th  International Strategic Management Conference ,June30-July 2, 2011,Paris, Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 24, 2011, Pages 1288–1301, Science  Direct (Elsevier) Social Science Citation Index (ISI).

B7.Zehir C.,Şehitoğlu Y.,Erdoğan E.,The Effect of Leadership and Supervisory Commitment to Organizational Performance, 8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain June 2012, Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences, Science  Direct (Elsevier).

B8.Zehir C., Muceldili B., Zehir S., "The Moderating Effect of Ethical Climate on the Relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment: Evidence from Large Companies in Turkey" 8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain June 2012, , Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences, Science  Direct (Elsevier).

B9. Zehir C., Muceldili B.,Zehir S, "The Impact of Corporate Entrepreneurship on Organizational Citizenship Behavior and Organizational Commitment: Evidence from Turkey SMEs" 8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain June 2012, Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences, Science  Direct (Elsevier) .

B10. Şahin Azize ,Zehir Cemal, Kitapcı Hakan, Does Brand Communication Increase Brand Trust? The Empirical Research on Global Mobile Phone Brands, 8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain,June 2012, Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences, Science  Direct (Elsevier) .

 

B.11.Zehir C., Muceldili B., Zehir S., Ertosun G. O., " The Mediating Role of Firm Innovativeness on Management Leadership and Performance Relationship" , International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management (ICLTIM-2011), Istanbul, TURKEY, Dec. 2011, Science Direct, Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences,Science  Direct (Elsevier).

B.12.Zehir C., Ertosun G. O., Zehir S., Muceldili B., "Total Quality Management Practices’ Effects on Quality Performance and Innovative Performance" , International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management (ICLTIM-2011), Istanbul, TURKEY, Dec. 2011, Science Direct, Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences, Science  Direct (Elsevier).

B13.Altındağ, E.; Zehir, C., , Back To The Past:Re-Measuring The Levels Of Strategic Orientations And Their Effects On Firm Performance İn Türkish Family Firms:An Updated Empirical Study, , International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management (ICLTIM-2011), Istanbul, TURKEY, Dec. 2011, Science Direct, Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences, Science  Direct (Elsevier).

B14.Ünay Genç,Fatma ;Zehir, Cemal;Innovation İntellingence And Entreprenurship In The Fashion Industry , , International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management (ICLTIM-2011), Istanbul, TURKEY, Dec. 2011, Science Direct, Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences, Science  Direct (Elsevier).

 

 

B15. Acar, A.Zafer; Zehir, Cemal, Development and Validation of Resource Based Business Capabilities Measurement Instrument, First International Conference on Management and Economics(ICME),Tirana, 28-29 March , 2008.

B16.Sadikoglu, Esin; Zehir, Cemal, The Relationship Between The Total  Quality Management Practices  And Performance :An Emprical Study Of Turkish Firms, 5.International Strategic Management Conference, Stellenbosch,South Africa , July 02-04,2009.

B17.Altındağ,Erkut;Tanrıverdi,Haluk;Zehir, Cemal,The Relatıonship Between Business Prosess Reengineering And THE Performance Measurement Systems :An Empirical Study In Turkey, 5.International Strategic Management Conference, Stellenbosch,South Africa , July 02-04,2009.

B18. Zehir, Cemal; Aracı Özlem; Özşahin Mehtap Sadikoglu, Esin; Effects Of  The Total  Quality Management Practices On Organizational Performance Of Hospital, 5.International Strategic Management Conference, Stellenbosch,South Africa , July 02-04,2009.

B19. Zehir, Cemal; Altındağ, Erkut, Measuring The Levels Of Strategic Orientations And Their Effects On Firm Performance In Turkish Family Firms :An Empirical Study,  International Strategic Management Conference, Stellenbosch,South Africa , July 02-04,2009.

B20. Acar, A.Zafer,Zehir, Cemal; Özşahin Mehap, The Effects of Generic Strategies and Business Capabilities on Business Performance,5.International Strategic Management Conference, Stellenbosch,South Africa , July 02-04,2009.

B21. Zehir, Cemal, Altındağ, Erkut;Acar, A.Zafer, “Learning, Entrepreneurship And Innovation Orientations In Turkish Family-Owned Firms”,,Searching For Strategies Out Of The Global Recession,, 6.International Strategic Management Conference ,July 8-10, 2010 St. Petersburg, Russia.

B22. Zehir, Cemal; Erdogan, Ebru; Basar, Dogan” The Relationship Among Charismatic Leadership, Ethical Climate, Job Satisfaction And OrganizationalCommitment In Companies, ”,,Searching For Strategies Out Of The Global Recession,, 6.International Strategic Management Conference ,July 8-10, 2010 St. Petersburg, Russia.

B23.Zehir Cemal;Duran Selman;Bölgesel Bütünleşme Olanakları ve Uluslararası Yabancı Yatırımların İşlevsel Rolü,1.Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi,10-16 Mayıs 2009, Priştine,Kosova,s.447-463.

B24. Zehir, Cemal, Altındağ, Erkut;Acar, A.Zafer, “The Effects of Relationship  and Market  Orientation on The Performance of Family Owned Firms: An Empirical Study in Turkey,Eurasia Business and Economics Society(EBES) ,June 1-3,2011,İstanbul,Turkey.

 

B25.Zehir, C.;Keskin, H.; Alpkan, L., “Human Resources Policies of Downsizing Firms in Times of Crisis” , Antalya, IMDA,Temmuz 2002.

B26. Alpkan, L.; Keskin, H.,; Zehir, C., “Impacts of  Information Technology Use on Flexibility and Qualty Performance” , Gaziantep, Haziran 2002.

B27. Akgün,A.E.; Zehir, C ;Keskin, H.,  Learning in Turbulence, , Antalya, IMDA,Temmuz 2002.

B28. Erdil,O., L.; Keskin, H.; Zehir, C.,”The Relationship Between Job-Related Characteristics And Organizational Commitment” ,Antalya, IMDA,Temmuz 2002. 

B29. Alpkan, L., İmamoğlu, S. Z., Keskin, H., Zehir, C., “ The Role of R&D in Product Innovations done by Small and Medium sized Manufacturing Enterprises in The Gebze Region on Turkey” Global Business And Technology Association‘s International Conference, Rome, June 2002.

B30-Keskin, Halit; XE "Keskin" Zehir XE "Zehir" ,Cemal; Eren, M. Sule  XE "Eren, M" ,”The Effect of Information Technologies on Total Quality Management Processes: An Application of the Private Sector Enterprises in Turkey”, GBATA – Global Business and Technology Association, 2003 International Conference, July 8-12, Budapest, Hungary. 

B31.Zehir, Cemal; XE "Zehir"  Özsahin XE "Ozsahin" , Mehtap, “A Survey on the Relationship Between Quality Focus of Team, Team Effectiveness Factors and Leadership”, GBATA – Global Business and Technology Association, 2003 International Conference, July 8-12, Budapest, Hungary. 

B32.Zehir, Cemal;Elçi, Meral; Savi,Fatma Zehra, ”Ethical Climate’s Relationship to Job Satisfaction, Organizational Commitment And Turnover Intention” Ethics 2003 Business And Professional Ethics Conference , Hacitepe Üniversitesi , Ankara 2003.

B.33. Eren, Erol; Zehir ,Cemal; Özşahin, Mehtap, Change Management Effectiveness During The Crises: Benchmarking Industries And Firms In Terms Of Change Management Applicatıons And Firm Performance, ”, GBATA – Global Business and Technology Association, 2004, International Conference, Cape Town, South Africa, 2004.

B34.Zehir,Cemal; Acar, A.Zafer, Organizational Capabilities And  Its Impacts On Business Performance, International Strategic Management Conference, Istanbul-Turkey, June 8-10, 2006.

 

Doçentlik Sonrası

C. Yazılan ulusal ve  uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1.Zehir, C. Taşkın N. ve Özşahin, M. (2009), “Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler

Yönetimi” ,   Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi, Seçkin Yay., İstanbul s. 93-113.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.Zehir, Cemal ,Özşahin Mehtap,Takım Yönetimi ve Takım Etkinliğini Belirleyen Faktörler:Savunma Sanayinde Ar-Ge Yapan Takımlar Üzerinde Bir Saha Araştırması,Doğuş Üniversitesi Dergisi,Cilt:9,Sayı.2,İstanbul, 2008.

D.2.Özşahin, Mehtap; Zehir, Cemal (2011), Yüksel Performanslı İşletmelerde Liderlik , Girişim Odaklılık ve Örgütsel Performans İlişkisi (Yönetim Bilimleri Dergisi), 9(2).

D3.Orhan ,Z.Orhan;Zehir ,Cemal;Hacıoğlu,Ümit,Çatışma Riskinin Ekonomik Analizi, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Beykent Üniversitesi,1(4)2009

 

D4.Zehir, Cemal, Ceylan Adnan ,”Örgütsel Küçülme Stratejisinin Türkiye’deki Büyük İşletmelerde Çalışanların Tutum Ve Davranışlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma,”Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi,Sayı 18 ,Yıl :8,İstanbul Haziran 2002

D5.Erdil, O., Keskin, H., Zehir, C. “Firma İçi Kalite Bilgisi Kullanımı, İşgören Katılımı ve         Tasarımda Kalite yönetimi İle Ürün Performansı Arasındaki İlişkiler: Deneysel Bir Çalışma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt. 4, sayı 1, Ocak 2003.

D6.Zehir,Cemal,Acar.A.Zafer,”Örgütsel Yeteneklerin İşletme Performansına Etkisi”,Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt:7 Say:3 2005.15-34

D7. Dikmen, Çiğdem, Zehir, Cemal, Alpkan, Lütfihak, Kitapçı, Hakan, Girişimci Yönetim Tarzının Astların Tatminine Etkisi, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi,Cilt.26, Sayı.2.İstanbul, Kasım 1997.s.

D8.Eren,Erol;Erdil, Oya;Zehir,Cemal, Türkiye’de Büyük Ölçekli İşletmelerde Uygulanan Ücret Ve Maaş Yönetim Sistemi, Doğuş Üniversitesi Dergisi,Sayı.2,İstanbul, Temmuz 2000

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E1. Acar, A.Zafer ve Zehir, Cemal (2009). Rekabet stratejileri uygulamalarında lojistik yeteneklerin işletme performansına etkileri. 17nci Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 1-9, 21-23 Mayıs 2009, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

E2. Acar, A.Zafer ve Zehir, Cemal (2009). Krizden çıkışta KOBİ’lerde temel işletme yeteneklerinin rolü ve işletme performansına etkileri. 6ncı KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 17-18 Kasım 2009, Kültür Üniversitesi, İstanbul.

E3. Zehir, Cemal; Altındağ, Erkut, Acar, A.Zafer, Aile Şirketlerinde Stratejik Yönelim Düzeyleri Ve Firma Performansı İlişkisi,18.Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi,Adana, 22-23 Mayıs 2010

 

E4 Zehir, C Keskin, H.,Akgün,A.E.,  “Organizasyonel  Küçülme Stratejileri Ve Türkiye’deki Büyük İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma”10. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi,Akdeniz Üniversitesi ,23-25 Mayıs 2002

E.5. Alpkan, L., Keskin, H., Zehir, C., “Girişimcilik Hisleri İle Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişki:Gebze Ve Civarındaki Girişimciler Üzerinde Bir Saha Araştırması”21. Yüzyılda KOBİ’ler Sempozyumu,Doğu Akdeniz Üniversitesi,Gazi Magaso,Kıbrıs Ocak 2002.

E.6. Keskin., Zehir,C..,Cedimağar, İ.,T.,“İşçi Sağlığı Ve İşgüvenliği Açısından İş Kazaları:İş Kazalarıyla Meydana Gelen Sebepler Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Firma Uygulaması” 10. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi,Akdeniz Üniversitesi ,23-25 Mayıs 2002

E7. Zehir,Cemal,.Alpkan, Lütfihak, Keskin,. Halit, Kriz Döneminde Kocaeli Ve İstanbul Civarındaki İşletmelerin Krizden Etkilenme Düzeyleri Ve Stratejik Amaçlardaki Değişimler, 11.Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi,Afyon Kocatepe Üniversitesi ,22-24 Mayıs 2003

 

 

E8. Erdil , Oya ; Zehir, Cemal; ”Örgütlerde Karar Verme Sürecinde Bilgi Ve Yetkiye Dayalı Değişen Eğilimler Ve Gebze Bölgesindeki İşletmelerde Bir Araştırma”,V. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi,Başkent Üniversitesi ,29-31 Mayıs 1997

E9. Erdil, Oya, Zehir, Cemal; “İnsan Kaynakları Geliştirmede Ücret Ve Maaş Sistemlerinde Ödüllendirme Yönetimi Ve Gebze Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama”, 5.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi Ve Akademililer Vakfı, Ankara 7-8 Kasım 1997

E10. Eren, Erol; Erdil , Oya; Zehir, Cemal;”Türkiye’de Büyük Ölçekli İşletmelerde Uygulanan Ücret Ve Maaş Yönetimi, Politika Ve Stratejileri”, 8. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erciyes Üniversitesi , Nevşehir, 25-27 Mayıs 2000