KVKK Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında

veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu Türkiye Milli Kültür Vakfı’dır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik, iletişim, eğitim, finans ve sağlık bilgileriniz, sizinle ve ailenizle ilgili finansal bilgiler ve ceza

mahkumiyeti dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz, tarafınıza burs ve/veya yardım sağlanıp

sağlanamayacağının vakfımızca değerlendirilebilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla

işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, vakfa ait web sitelerinde yer alan Burs Başvuru ve Durum Beyan Formu, iletişim formu,

fiziksel ortamda doldurulan form ve belgelerin tarafınızca doldurulması suretiyle elde edilmekte ve

işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı açık rızanızdır.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kimlik, iletişim, eğitim, finans ve sağlık bilgileriniz, sizinle ve ailenizle ilgili finansal bilgiler ve ceza

mahkumiyeti dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz, ödemelerin yapılabilmesi amacıyla bankalara, bilgi

doğrulaması amacıyla iş birliği yapılan kurumlara ve referanslara, yetkili kamu kurumları ile kanunen

yetkili özel kurumlara ilgili yasa gereği aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Vakfımıza başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı fiziksel ortamda Feshane cd. No:1

Eyüpsultan/İSTANBUL adresine veya güvenli elektronik imzalı belgeyi bilgi@tmkv.org.tr adresine

gönderebilirsiniz.

Duyurular